Biblioteka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej mieści się w głównym budynku szkoły na parterze w salach nr 114-116. Jest przeznaczona dla uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. W bibliotece gromadzone są materiały drukowane, elektroniczne i audiowizualne. Dostęp do internetu zapewniają cztery stanowiska komputerowe, można tu skorzystać ze skanera i drukarki.

Biblioteka jest pracownią interdyscyplinarną dostępną dla całej społeczności szkolnej. Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Uczniowie mają możliwość, by poszerzać tu swoją wiedzę, doskonalić umiejętności, rozwijać zainteresowania. Nauczyciele mogą liczyć na pomoc w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Biblioteka oferuje książki przydatne w nauce szkolnej – komplety lektur z języka polskiego, egzemplarze podręczników do przedmiotów ogólnokształcących, komplety podręczników do przedmiotów zawodowych (gwarantowane dla uczniów klas pierwszych) oraz literaturę z takich dziedzin, jak np.: rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, ogrodnictwo. Zbiory uporządkowane są według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Do działu literatury pięknej polskiej i obcej oraz do zbiorów podręcznych czytelnicy mają wolny dostęp. W biblioteczce prasowej znajdują się czasopisma branżowe z dziedziny mechanizacji rolnictwa, techniki i odnawialnych źródeł energii, np.: „Rolniczy Przegląd Techniczny”, „Nowoczesna Uprawa”, „Młody Technik”, „Agroenergetyka”.

Na potrzeby biblioteki pozyskujemy bezpłatne materiały informacyjne, pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacji i instytucji rolniczych, np.:

  • Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
  • Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
  • Agencji Rynku Rolnego,
  • Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 W bibliotece dostępne są również materiały informacyjne producentów sprzętu rolniczego, opracowania dotyczące wyposażenia rolnictwa, budownictwa rolniczego, uprawy roślin i hodowli zwierząt. Można tu uzyskać informację na temat obowiązujących aktów prawa oświatowego oraz prawa wewnątrzszkolnego (statutów, programów i regulaminów). W zasobach biblioteki zgromadzono kroniki szkolne i pamiątki z przeszłości. Biblioteka stała się centrum informacji o wydarzeniach i ludziach związanych z jednostką. Na tej podstawie w 2014 roku opracowano i opublikowano monografię szkoły obejmującą 50-lecie jej istnienia.

Na bieżąco dokonuje się analizy potrzeb czytelniczych i oferty wydawniczej, by zbiory biblioteczne dostosować do oczekiwań czytelników.

 

 

 

 

Regulamin biblioteki

 

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego w bibliotece 

 

Instrukcja bezpiecznej pracy przy monitorach ekranowych