Jednym z priorytetów polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018 jest bezpieczeństwo związane z technologią informacyjną i komunikacyjną („Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”). Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu szkół, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zorganizowała szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów. 29 listopada 2017 roku w siedzibie biblioteki odbyła się konferencja metodyczna „Skuteczne Nauczanie” (Moduł: Bezpieczni w sieci. ENTER). Po otwarciu konferencji przez dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie – Katarzynę Kalitę, głos zabrał pierwszy z prelegentów – Artur Krawczyk (sekretarz zarządu i dyrektor ds. projektów cyfrowych Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”). Temat jego wystąpienia brzmiał: „Szkoła epoki smartfona – przeciwdziałanie zagrożeniom cyfrowym. Nowe obowiązki wynikające z prawa oświatowego”. W dalszej kolejności wystąpił Marcin Grudzień - koordynator projektów medialnych i edukacyjnych, który omówił zagadnienia związane z cyberprzemocą i zjawiskiem fake news. A następnie – Agnieszka Jarmuł (prezes Fundacji „5Medium”). Jej prelekcja „Koty, alpaki i koniec internetu? Internet i edukacja - dobre praktyki” uświadomiła nauczycielom jakie pozytywne możliwości oferuje nowoczesna technologia i w jaki sposób treści dostępne tą drogą wykorzystywać w edukacji.

Bibliotekarz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej był jednym z 70 uczestników konferencji, którzy przybyli z Chełma oraz z terenu powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie