II semestr w roku szkolnym 2016/2017 upłynął szczególnie pracowicie. Biblioteka włączyła się w działania zespołu ds. promocji, przygotowując udział w dorocznej Giełdzie Szkół organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. W dniach od 6 do 10 marca przez pięć dni uczniowie zachęcali młodszych kolegów z gimnazjów do wyboru dalszej edukacji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Sam udział w tym przedsięwzięciu poprzedzony był przygotowaniem młodzieży do wystąpienia i organizacją szkolnego stoiska promocyjnego. Między innymi opracowano tablicę informacyjną z kierunkami kształcenia i prezentację multimedialną na temat oferty szkoły, która następnie odtwarzana była podczas wizyt gimnazjalistów w Siennicy, Targów Edukacyjnych i wyjazdów promocyjnych. Z kolei w ramach przygotowań do Dni Otwartych w szkole – bibliotekarz zajął się opracowaniem i wydrukiem zaproszeń oraz plakatu, korektą treści ulotki reklamowej oraz wydrukiem jej pomniejszonej wersji na bieżące potrzeby, a także opracowaniem i wydrukiem zgłoszeń do konkursu (który był jedną z atrakcji). Podczas Dni Otwartych – 25 kwietnia – biblioteka była dostępna dla wszystkich gimnazjalistów. Poznali oni zbiór podręczników do nauczania zawodu (gwarantowanych przez szkołę każdemu pierwszoklasiście), a także nowości wydawnicze – popularne powieści młodzieżowe zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Poza tym w bibliotece powstała prezentacja multimedialna na temat historii szkoły (opracowana we współpracy z nauczycielem informatyki). Przeznaczono ją do odtworzenia podczas Zjazdu Absolwentów w kwietniu 2017 roku. W miesiąc później bibliotekarz przygotował uczniów i wystawę prac plastycznych do nagrania filmu promocyjnego, realizowanego w ramach akcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Rolnik szuka szkoły”. Opis tego wydarzenia znalazł się następnie w „Kurierze Lubelskim” (z 26 maja 2017 r.) i czasopiśmie „Ziarno” (2017 nr 44), podobnie jak relacja o współpracy szkoły ze stadniną w Białce nawiązanej w związku z wdrażaniem nowego zawodu (technik hodowca koni).

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ceni współpracę z rodzicami uczniów i z instytucjami pozaszkolnymi, m.in. takimi jak Centrum Kultury w Siennicy Różanej. To właśnie w ramach tej współpracy publikacje o szkole są stale obecne na łamach czasopisma „Ziarno”, zresztą współredagowanego przez nauczycieli, w tym nauczyciela bibliotekarza. Uczniowie mają też możliwość zaprezentowania swoich prac w siennickiej Galerii Maestro. 26 stycznia odbył się wernisaż Dominiki Zaj „Spojrzenia”. Z myślą o zwiedzających ekspozycję, sporządzono okolicznościowy katalog i plakat reklamujący wystawę. Dodatkowo rysunki Dominiki Zaj oraz wiesze Pauliny Repeć opublikowane zostały w czasopiśmie „Ziarno”. Bibliotekarz wziął także udział w pracach jury konkursu poetyckiego „Kocham, jak to łatwo powiedzieć” i w uroczystym podsumowaniu tego wydarzenia 21 lutego.

Działalność biblioteki w tym okresie, to nie tylko udział w działaniach promocyjnych i współpraca ze środowiskiem lokalnym. To również upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań oraz sukcesywna realizacja planu pracy biblioteki, w tym zajęć w ramach koła „Kalejdoskop kultury”. W II semestrze przygotowano kolejne ekspozycje tematyczne: „Najsłynniejszy mazurek w ojczyźnie” z okazji 90. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem państwowym (dostępna od 8 marca) i „Konstytucja 3 maja” (od 27 kwietnia). Biblioteka była też współorganizatorem obchodów z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się 6 kwietnia 2017 roku na terenie szkoły. We współpracy z innymi nauczycielami opracowano scenariusz uroczystości „I tylko pamięć została”, wybrano materiał dźwiękowy do odtworzenia podczas części artystycznej i przygotowano rekwizyty, a także zaplanowano ceremonię złożenia kwiatów przy tablicy pamiątkowej umieszczonej przy Dębie Pamięci. W związku z obchodami opracowano  prezentację multimedialną oraz wystawę historyczną poświęconą por. Mieczysławowi Jędruszczakowi. W uroczystej akademii wziął udział przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie. Szczegółowy opis obchodów znajduje się na stronie internetowej szkoły i w czasopiśmie „Ziarno”. W czasie tej pracowitej wiosny 2017 roku bibliotekarz miał też okazję wystąpić z prelekcją na konferencji dla nauczycieli „Polubić czytanie – o możliwościach rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów” zorganizowanej 9 maja przez LSCDN i Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Biblioteka szkolna była w II semestrze organizatorem  szkolnego konkursu plastycznego „Fantastyczna Podróż” podsumowanego na zakończenie roku szkolnego. Miłym akcentem stało się też zwycięstwo w konkursie Lubelskiego Kuratora Oświaty na nazwę akcji promującej szkolnictwo zawodowe. Wzięło w nim udział sześć uczennic z Siennicy Różanej, swoje propozycje przygotowały w szkolnej bibliotece. Z hasłem „Zawodowy strzał w dziesiątkę” Wiktoria Dębicka zwyciężyła w skali całego województwa lubelskiego i odebrała nagrodę z rąk przedstawiciela Kuratorium podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 23 czerwca.

W końcu bibliotekarz mógł rozpocząć wakacje.

 

Tekst: Monika Nagowska